Política de Privadesa

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Informació als usuaris.

La nostra web permet navegar sense donar cpa informació personal i romandre anòmim mentre es visita la pàgina.

Si l'usuari o professional decideix registrar-se a la nostra bases de dades, es demanaran les dades estrictament necessàries mitjançant uns formularis pre-establers a on podrà omplir les dades necessàries per la funció de la promoció del negoci online que oferim.

Tal i com prveu la llei Orgància 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant LOPD i en compliment del nou reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques al que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en endavant RGPD), LOCAL NETWORK MEDIA informa a l'usuari que les dades que facilit mitjançant l'enviament de correu i formularis disponsibles al lloc web, passaran a formar part d'un fitxer automatizat titularitat de LOCAL NETWORK MEDIA, qui, com a responsable del mateix, els tractarà amb la única finalitat de prestar als usuaris els serveis oferts en aquest lloc web, atendres les consultes plantejades pels usuaris i gestionar adequadament el funcionament dels serveis disponibles al lloc web, així com per mantenir la relació administrativa i/o comerical que, en el seu cas, es generi, amb els usuaris o amb els sol.licitas d'informació. Aquest fitxer està degudament inscrit a l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

S'informa a l'usuari que el delegat de protecció de dades és PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA S.L.U., empresa de consultoría especialitzada en auditoria d'empreses.

Consentiment

L'enviament de dades i accestació de la clàusula expressa, mitjançant correus electrònics i/o formularis electrònics, suposa el consentiment actiu del remitent al tractament de les dades, inclosos als mitjans de comunicació indicats, així com al enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis, productes i promocions, sempre després de l'acceptació expressa per part de l'usuari.

L'acceptació de l 'Usuari per al tractament de les dades per part de LOCAL NETWORK MEDIA, ti l'acceptació de rebre comunicacions comercials via electrònica en la forma establerta en aquest apartat, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme a la legislació vigent.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades de manera indefinida per a poder cumplir amb les funcions de promoció, informació, a efectes comptables i/o altres que puguin ser d'interès de l'usuari, podent fer exercici dels seus drets en qualsevol moment.

Drets

Drets de portabilitat, oposició, limitació del tractament, informació, accés, rectificació, supressió / dret a l'oblit i oposició de ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a LOCAL NETWORK MEDIA són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació de les mateiexes.

A menys que específicament s'indiqui el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades que es demanen als formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimadoes com a necessàries, Local Network Media, S.L. podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol.licitut que s'efectui.

L'usuari podrà exercitar els seus drets portabilitat, oposició, limitació del tractament, informació, accés, rectificació, supressió / dret a l'oblit i oposició de ser objecte de decisions individuals automatitzades del tractamente de les seves dades pesonals dirigint-se per escrit a LOCAL NETWORK MEDIA, carrer Jaume Borràs 18, pral. 08912 Badalona (Barcelona), o bé a la adreça de correu electrònica: info@tanatori.cat.

Recordem a l'usuari que si lo ho considera oportú, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Seguretat de les dades

Local Network Media, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades instal.lant les mesures tècinques i ortanitztives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres reiscos possibles.

Local Network Media, S.L. es reserva el dret de modificar la present política, pel que recomanem la revisió de la mateixa quan s'accedeixi o cedeixin les dades.

En cumpliment de l' última actualització de la RGPD disposada al 2020, s'informa:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LOCAL NETWORK MEDIA SL amb CIF B62190681 i domicili social a JAUME BORRAS 18 PRINCIPAL 08911, BADALONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, plaços de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s 'informat també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de possibles cessions i transferències internacionals que LOCAL NETWORK MEDIA SL té previst realitzar:

 • Finalitat: Captació, registre i tractamente de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial
  Plaç de conservació: mentres es mantingui el consentiment prestat.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
 • Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
  Plaç de conservació: 5 anys, en cumpliment de la llei General Tributària.
  Base legítima: El cumpliment d'una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a l'agencia tributaria, bancs, caixes i organismes de l'administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplir amb les obligacions tributàries i fiscals estarblertes en la normativa aplicable.
  Base legítima: El cumpliment d'una llei.
 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat
  Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
  Base legítima: El compliment d' una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.
 • Finalitat: Realització i desenvolupament dels serveis d'Allotjament de dades
  Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.
  Base legítima: Lexecució del contracte.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.
 • Finalitat: Realització de les còpies de seguretat
  Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.
  Base legítima: Lexecució del contracte.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (dret a l'oblit), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal indicada més amunt o al correu electrònic mangels@badaweb.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entenen com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat.

LOCAL NETWORK MEDIA SL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment.