Condicions Generals de Contractació

Aquest document conté les Condicions Generals de Contractació. La realització de la comanda implica l'acceptació per part seva d'aquestes Condicions Generals de Contractació, celebrant-se així un contracte entre vostè i el seu proveïdor de serveis Local Network Media S.L.

 

1.- Oferta de serveis

El preu a pagar pels productes es regeix de conformitat amb la llista de preus aplicables al moment de la celebració del contracte, i que figuren en aquest lloc web, juntament amb els mitjans de pagament acceptats. Aquests preus inclouen tots els impostos aplicables.

2.- Seguretat de les fotografies.

Per a la garantia de lliurament de les comandes, els transportistes poden fer fotografies dels treballs realitzats. Les dades relatives a l'ús ia la facturació seran conservades, durant el temps que sigui necessari a fi de complir amb les corresponents normes legals i comptables.

Vostè mantindrà tots els drets i les obligacions sobre totes les dades i documents que ens hagi facilitat. Això no obstant, en el marc de la comanda efectuada tindrem dret a utilitzar ia modificar les dades i documents facilitats als efectes de la realització de la comanda.

3.- Prestació del servei i recollida.

Les seves comandes seran executades el més aviat possible. Farem tot el possible per complir els terminis de lliurament acordats.

Les comandes es lliuraran al tanatori, església o domicili acordat.

Un cop realitzat el lliurament al lloc indicat a la comanda, es donarà el treball com a lliurat i finalitzat.

En el cas especial de procediments COVID, cal seguir la normativa que indiqui el lloc de recepció de les comandes.

En cas de la impossibilitat de la realització del treball, es procedirà a la devolució de l'import. No obstant això, no tindreu dret a indemnització per danys i perjudicis oa rescindir el contracte per raó d'una demora en el subministrament, llevat que la demora hagi estat causada mitjançant dol o negligència greu de Local Network Media. No es respon sobre qualsevol anomalia o retard en el lliurament del producte que sigui imputable al prestador de serveis de transport.

4.- Dret de desistiment.

A causa del caràcter personalitzat de les comandes i de conformitat amb l'article 103 de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, no hi ha dret de desistiment en el cas d'aquells productes preparats d'acord amb les especificacions del client o que hagin estat realitzades clarament a mida del mateix o que com a conseqüència del seu estat o condició no reuneixin les condicions adequades per a la seva devolució.

5.- Esmena i indemnització per danys i perjudicis.

Es garanteix que els serveis objecte del contracte seran executats de conformitat amb els termes previstos a l'oferta. Així mateix, es compromet a esmenar qualsevol defecte que sigui conseqüència directa d'una indeguda prestació dels serveis, sempre que sigui imputable a l'empresa oa qualsevol dels seus empleats.

Ens reservem el dret a examinar els defectes al·legats pel client.

Tal com s'indica a la web, pel fet que es tracta amb productes frescos i variables en estoc, poden existir variacions quant a les fotografies, però sempre s'intentarà mantenir el mateix estil del centre, ram o corona que s'estigui contractant. Les reclamacions per raó del gust estètic no seran considerades com a vicis en les coses.

Pel que fa als productes funeraris, en el cas que una comanda no hagi pogut ser lliurada en tanatori, cerimònia o similar, a temps, o en la previsió de falta de temps en el lliurament de la comanda dins dels horaris de tanatori o cerimònia , la comanda pot ser cancel·lada i se n'abonarà l'import mitjançant el mateix mètode en què va realitzar el cobrament. Local Network Medio es reserva el dret de comprovar l'estat de la comanda, l'hora de lliurament i altres variables que consideri necessari.

La devolució de l'import es realitzarà en un període màxim d'una setmana, essent comunament retornat al mateix moment de la cancel·lació de la comanda.

 

Les garanties i responsabilitats previstes en aquesta clàusula no són aplicables quan el dany o defecte sigui degut a causes de força major o causa imputable al client. En tot cas, la garantia aquí oferta substitueix qualsevol altra garantia.

 

El règim previst en aquesta clàusula no serà oponible a les persones que actuïn en qualitat de consumidors de conformitat amb la legislació espanyola, sempre que un jutge o tribunal consideri que les limitacions previstes aquí resulten contràries als drets bàsics del consumidor. La mateixa regla és aplicable en els casos en què s'apreciï dol o negligència greu en l'execució dels serveis.

 

En la seva condició de client vostè respondrà davant de la nostra empresa i davant de tercers titulars de drets de propietat industrial o intel·lectual com a conseqüència de la utilització per part dels nostres serveis. Així mateix, eximeix aquestes persones de les reclamacions de terceres parts.

6.- Responsabilitat:

Local Network Media S.L. no assumeix cap responsabilitat per pèrdues de dades, arxius, imatges, informació, oportunitats o beneficis i danys morals quan aquestes pèrdues o danys es produeixin durant la transmissió i o al servidor. En cas que vostè sigui comerciant, la responsabilitat pels danys i perjudicis anteriorment esmentats queda exclosa en els casos de dol o negligència, llevat que els danys i perjudicis resultin de la infracció culpa d'obligacions contractuals essencials.

El règim previst en aquesta clàusula no serà oponible a les persones que actuïn en qualitat de consumidors de conformitat amb la legislació espanyola, sempre que un jutge o tribunal consideri que les limitacions previstes aquí resulten contràries als drets bàsics del consumidor. La mateixa regla és aplicable en els casos en què s'apreciï dol o negligència greu en l'execució dels serveis.

En la seva condició de client respondrà davant nostre pels danys i perjudicis que es produeixin com a conseqüència de la utilització per part dels nostres serveis i ens eximirà de les reclamacions de terceres parts.

 

7.- Disponibilitat del servei.

Ens comprometem a fer tot el raonablement possible per mantenir aquest servei en ple funcionament durant les 24 hores del dia. No obstant això, no podem assumir cap responsabilitat pels eventuals errors o danys i perjudicis econòmics que se li puguin causar com a conseqüència del fet que aquest sistema de comandes on-line, o parts del mateix, no es trobin temporalment disponibles, o per altres problemes tècnics.

 

8.- Dret aplicable i jurisdicció competent.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Local Network Media S.L., tret que el client tingui la consideració de consumidor i usuari.

 

9.- Disposicions finals.

En cas que una o diverses disposicions d'aquestes Condicions Generals de Contractació siguin nul·les continuaran sent aplicable la resta de disposicions.

Ambdues parts contractants es comprometen a adoptar, si escau, una disposició que s'aproximi en la major mesura del possible al fi econòmic perseguit per la disposició nul·la.

 

10.- Modificacions.

En el cas que al llarg del temps sigui necessari actualitzar les Condicions Generals de Contractació a causa de raons legals o qualsevol altra circumstància, us informarem sobre les modificacions o noves introduccions a través d'aquesta pàgina web. Aquests canvis entraran en vigor immediatament després de la publicació i seran aplicables per a totes les comandes a partir d'aquesta data. En aquesta pàgina trobareu sempre la versió més actualitzada. En conseqüència, vostè ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què procedeixi a utilitzar el servei, ja que aquest pot patir modificacions.

 

11.- Mitjans de pagament.

El pagament dels serveis o productes oferts en aquest lloc web es realitzarà a través de passarel·la de pagaments electrònica oa través de transferència bancària.

Els pagaments a través de passarel·la de pagament es realitzen a través d'un servei prestat per companyies alienes a l'empresa i no es deriven responsabilitats de cap mena cap a aquesta per qualsevol anomalia en la prestació del servei de pagament. L'empresa no accedirà a les dades de pagaments del client, com ara números de targetes de crèdit, contrasenyes personals o claus de pagament, i aquestes dades seran directament recollides pel prestador del servei de passarel·la de pagament.

En cas que es remeti el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent designat per l'empresa, s'entendrà efectuat el pagament quan l'empresa tingui constància de l'ingrés o transferència vàlidament anotada al compte corrent assignat.

Les comandes fetes des de fora d'Espanya s'han de pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

El client té dret a rebre factura pel producte o servei contractat. Aquesta factura s´envia per correu electrònic.

 

12.- Servei datenció al client.

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l'adreça de correu mail@localnetworkmedia.com oa través del nostre telèfon 93.460.11.58.