Condicions generals de contractació

Aquest document conté les Condicions Generals de Contractació.

La realització de la comanda implica l'acceptació per part seva d'aquestes Condicions Generals de Contractació, celebrant-se així un contracte entre vostè i el seu proveïdor de serveis Local Network Media S.L., d'ara en endavant tanatori.cat

Aquest contracte es configura com un contracte "clikwrap", segons el qual el client accepta totes les condicions establertes a l'hora de prémer la tecla d'acceptació del lloc web. És necessari amb caràcter previ a la contractació del servei que llegeixi i accepti tant les presents condicions generals de contractació com la nota legal.

Característiques essencials del bé o servei: tanatori.cat ofereix el servei de venda de flors a domicili mitjançant una xarxa de floristeries. Per a la realització del servei, les vostres dades podran ser cedides a tercers, únicament per al lliurament del servei, per a cap altre particular.
Els dissenys de les flors que es mostren són orientatius, poden variar lleugerament, segons la interpretació de l'artista floral i la disponibilitat d'stock de flor, intentant en tot moment i de bona fe, que el seu ram sigui el més semblant possible als dissenys que es mostren a les imatges.
Les flors són un producte perible, per la qual cosa no s'acceptaran reclamacions per deteriorament de les mateixes els dies posteriors al lliurament. Un cop fet el lliurament no s'admeten devolucions per cap motiu.
Si presenta alguna objecció en l'arranjament floral per mal estat, desperfece,..ha d'indicar-ho en el moment del lliurament. No s'admeten devolucions en cas que es rebutgi el lliurament de l'arranjament floral.

Oferta de serveis: El preu a pagar pels serveis es regeix de conformitat amb la llista de preus aplicables al moment de la celebració del contracte, i que figuren en aquesta aplicació informàtica, juntament amb els mitjans de pagament acceptats. Els preus finals mostrats inclouen els impostos.

Seguretat de les fotografies: Per a la garantia de lliurament de les comandes, els transportistes poden fer fotografies dels treballs realitzats. Les dades relatives a l'ús i a la facturació seran conservades, durant el temps que sigui necessari a fi de complir amb les corresponents normes legals i comptables. Vostè mantindrà tots els drets i les obligacions sobre totes les dades i documents que ens hagi facilitat. No obstant això, en el marc de la comanda efectuada tindrem dret a utilitzar i modificar les dades i els documents facilitats als efectes de la realització de la comanda.

Prestació del servei: Les comandes seran executades el més aviat possible, normalment el mateix dia amb les regles generals següents: lliuraments el mateix dia per a comandes abans de les 12.00h o abans de les 19.00h en dies laborals. Les comandes rebudes en dies festius es lliuraran durant el següent dia laboral. Podeu consultar els horaris complets i dies festius aquí: horari comercial
Les comandes es lliuraran al tanatori, església o domicili acordat.
Un cop realitzat el lliurament al lloc indicat a la comanda, es donarà el treball com a lliurat i finalitzat.
En el cas especial de procediments COVID, cal seguir la normativa que indiqui el lloc de recepció de les comandes
Serà necessària la cessió de les vostres dades a tercers per realitzar els lliuraments de les comandes, tal com floristes associats, transportistes, etc. els qui tenen el deure també de guardar totes les mesures necessàries per a la protecció de dades.
En cas de la impossibilitat de la realització del treball, es procedirà a la devolució de l'import. No obstant això, no tindreu dret a indemnització per danys i perjudicis oa rescindir el contracte per raó d'una demora en el subministrament, llevat que la demora hagi estat causada mitjançant dol o negligència greu. No es respon sobre qualsevol anomalia o retard en el lliurament del producte que sigui imputable al prestador de serveis de transport.
En cas que no puguem executar el servei per algun motiu, s'informarà com més aviat millor per a la devolució de l'import pagat
S'entén que tanatori.cat i els seus associats actuaran sempre sota les normes de la llei de comerç i la bona fe.

Inici i fi del contracte entre les parts:
S'entendrà com a inici del contracte entre les parts el moment en què es constata el pagament de la comanda. S'entendrà com a finalitzat quan es faci entrega de l'arranjament floral.

Mitjans de pagament.: El pagament dels serveis o productes oferts en aquest lloc web es realitzarà a través de passarel·la de pagaments electrònica oa través de transferència bancària.
Els pagaments a través de passarel·la de pagament es fan a través d'un servei prestat per companyies alienes a l'empresa i no derivant responsabilitats de cap mena cap a aquesta per qualsevol anomalia en la prestació del servei de pagament. L'empresa no accedirà a les dades de pagaments del client, com ara números de targetes de crèdit, contrasenyes personals o claus de pagament, i aquestes dades seran directament recollides pel prestador del servei de passarel·la de pagament.
En cas que es remeti el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent designat per l'empresa, s'entendrà efectuat el pagament quan l'empresa tingui constància de l'ingrés o transferència vàlidament anotada al compte corrent assignat.
Les comandes realitzades des de fora d'Espanya s'han de pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
El client té dret a rebre factura pel producte o servei contractat. Aquesta factura s´envia per correu electrònic.

Dret de desistiment i anul.lació de comandes: Degut al caràcter personalitzat de les comandes i de conformitat amb l article 45 de la Llei 7/1996 de 15 Gener sobre Comerç Minorista, no existirà dret de devolució en el cas daquelles mercaderies fabricades dacord amb les especificacions del client o que hagin estat realitzades clarament a mida del mateix o que com a conseqüència del seu estat o condició no reuneixin les condicions adequades per a la seva devolució. No s'admet el dret de desistiment una vegada posada en marxa el servei.

Esmena i indemnització per danys i perjudicis.: Es garanteix que els serveis objecte del contracte seran executats de conformitat amb els termes previstos a l'oferta. Així mateix, es compromet a esmenar qualsevol defecte que sigui conseqüència directa d'una indeguda prestació dels serveis, sempre que sigui imputable a l'empresa o a qualsevol dels seus empleats.
Ens reservem el dret a examinar els defectes al·legats pel client.
Tal com s'indica a la web, pel fet que es tracta amb productes frescos i variables en stock, poden existir variacions quant a les fotografies, però sempre s'intentarà mantenir el mateix estil del centre, ram o corona que s'estigui contractant. Les reclamacions per raó del gust estètic no seran considerades com a vicis en les coses.
Les garanties i responsabilitats previstes en aquesta clàusula no són aplicables quan el dany o defecte sigui degut a causes de força major o causa imputable al client. En tot cas, la garantia aquí oferta substitueix qualsevol altra garantia.
El règim previst en aquesta clàusula no serà oposable a les persones que actuïn en qualitat de consumidors de conformitat amb la legislació espanyola, sempre que un jutge o tribunal consideri que les limitacions previstes aquí resulten contràries als drets bàsics del consumidor. La mateixa regla és aplicable en els casos en què s'apreciï dol o negligència greu en l'execució dels serveis.
En la seva condició de client vostè respondrà davant de la nostra empresa i davant de tercers titulars de drets de propietat industrial o intel·lectual com a conseqüència de la utilització per part dels nostres serveis. Així mateix, eximeix aquestes persones de les reclamacions de terceres parts.

Disponibilitat del servei: Ens comprometem a fer tot el raonablement possible per mantenir aquest servei online en ple funcionament durant les 24 hores del dia així com a intentar lliurar les comandes a les franges indicades. No obstant això, no podem assumir cap responsabilitat per les eventuals fallades o danys i perjudicis econòmics que se li puguin causar com a conseqüència del fet que aquest sistema de comandes en línia, o parts del mateix, no es trobin temporalment disponibles, o per altres problemes tècnics.

Dret aplicable i jurisdicció competent: Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de tanatori.cat.
No és aplicable la normativa de les Nacions Unides en matèria de compravenda de mercaderies.

Disposicions finals: En cas que una o diverses disposicions d'aquestes Condicions Generals de Contractació siguin nul·les, continuaran sent aplicable la resta de disposicions. Ambdues parts contractants es comprometen a adoptar si escau una disposició a la resolució via amistosa.

Modificacions: En el cas que al llarg del temps calgui actualitzar les Condicions Generals de Contractació a causa de raons legals o qualsevol altra circumstància, us informarem sobre les modificacions o noves introduccions a través d'aquesta pàgina web. Aquests canvis entraran en vigor immediatament després de la seva publicació i seran aplicables per a totes les comandes a partir d'aquesta data. En aquesta pàgina trobareu sempre la versió més actualitzada. En conseqüència, vostè ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què procedeixi a utilitzar el servei, ja que aquest pot patir modificacions.

Servei d'atenció al client: Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l'adreça de correu info@tanatori.cat o a través del nostre telèfon 672 419 213.

Protecció de dades

La nostra web permet navegar sense donar cpa informació personal i romandre anòmim mentre es visita la pàgina.

Si l'usuari o professional decideix registrar-se a la nostra bases de dades, es demanaran les dades estrictament necessàries mitjançant uns formularis pre-establers a on podrà omplir les dades necessàries per la funció de la promoció del negoci online que oferim.

Tal i com prveu la llei Orgància 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant LOPD i en compliment del nou reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques al que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en endavant RGPD), LOCAL NETWORK MEDIA informa a l'usuari que les dades que facilit mitjançant l'enviament de correu i formularis disponsibles al lloc web, passaran a formar part d'un fitxer automatizat titularitat de LOCAL NETWORK MEDIA, qui, com a responsable del mateix, els tractarà amb la única finalitat de prestar als usuaris els serveis oferts en aquest lloc web, atendres les consultes plantejades pels usuaris i gestionar adequadament el funcionament dels serveis disponibles al lloc web, així com per mantenir la relació administrativa i/o comerical que, en el seu cas, es generi, amb els usuaris o amb els sol.licitas d'informació. Aquest fitxer està degudament inscrit a l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

S'informa a l'usuari que el delegat de protecció de dades és PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA S.L.U., empresa de consultoría especialitzada en auditoria d'empreses.

Consentiment

L'enviament de dades i accestació de la clàusula expressa, mitjançant correus electrònics i/o formularis electrònics, suposa el consentiment actiu del remitent al tractament de les dades, inclosos als mitjans de comunicació indicats, així com al enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis, productes i promocions, sempre després de l'acceptació expressa per part de l'usuari.

L'acceptació de l 'Usuari per al tractament de les dades per part de LOCAL NETWORK MEDIA, ti l'acceptació de rebre comunicacions comercials via electrònica en la forma establerta en aquest apartat, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme a la legislació vigent.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades de manera indefinida per a poder cumplir amb les funcions de promoció, informació, a efectes comptables i/o altres que puguin ser d'interès de l'usuari, podent fer exercici dels seus drets en qualsevol moment.

Drets

Drets de portabilitat, oposició, limitació del tractament, informació, accés, rectificació, supressió / dret a l'oblit i oposició de ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a LOCAL NETWORK MEDIA són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació de les mateiexes.

A menys que específicament s'indiqui el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades que es demanen als formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimadoes com a necessàries, Local Network Media, S.L. podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol.licitut que s'efectui.

L'usuari podrà exercitar els seus drets portabilitat, oposició, limitació del tractament, informació, accés, rectificació, supressió / dret a l'oblit i oposició de ser objecte de decisions individuals automatitzades del tractamente de les seves dades pesonals dirigint-se per escrit a LOCAL NETWORK MEDIA, carrer Jaume Borràs 18, pral. 08912 Badalona (Barcelona), o bé a la adreça de correu electrònica: info@tanatori.cat.

Recordem a l'usuari que si lo ho considera oportú, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Seguretat de les dades

Local Network Media, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades instal.lant les mesures tècinques i ortanitztives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres reiscos possibles.

Local Network Media, S.L. es reserva el dret de modificar la present política, pel que recomanem la revisió de la mateixa quan s'accedeixi o cedeixin les dades.

En cumpliment de l' última actualització de la RGPD disposada al 2020, s'informa:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LOCAL NETWORK MEDIA SL amb CIF B62190681 i domicili social a JAUME BORRAS 18 PRINCIPAL 08911, BADALONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, plaços de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s 'informat també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de possibles cessions i transferències internacionals que LOCAL NETWORK MEDIA SL té previst realitzar:

 • Finalitat: Captació, registre i tractamente de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial
  Plaç de conservació: mentres es mantingui el consentiment prestat.
  Base legítima: El consentiment de l'interessat.
 • Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
  Plaç de conservació: 5 anys, en cumpliment de la llei General Tributària.
  Base legítima: El cumpliment d'una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a l'agencia tributaria, bancs, caixes i organismes de l'administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplir amb les obligacions tributàries i fiscals estarblertes en la normativa aplicable.
  Base legítima: El cumpliment d'una llei.
 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat
  Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
  Base legítima: El compliment d' una llei.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.
 • Finalitat: Realització i desenvolupament dels serveis d'Allotjament de dades
  Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.
  Base legítima: Lexecució del contracte.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.
 • Finalitat: Realització de les còpies de seguretat
  Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.
  Base legítima: Lexecució del contracte.
  Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (dret a l'oblit), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal indicada més amunt o al correu electrònic mangels@badaweb.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entenen com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat.

LOCAL NETWORK MEDIA SL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment.